Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

WOKRO

Obrazek przedstawiający szczęśliwą rodzinę na tle domu. OŚRODEK KOORDYNACYJNO- REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY działający przy  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Wodzisławiu Śl. w ramach projektu „ZA ŻYCIEM” Na podstawie porozumienia MEiN w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wodzisławskim dotyczącym realizacji zadań rządowego programu „ZA ŻYCIEM” na lata 2022-2026 Powiat Wodzisławski wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.  ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem (M.P. z 2022 r. poz. 64) zwanego dalej „Programem” w zakresie: zapewnienie realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.  WARUNKI ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU Program przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których wykryto wady rozwojowe. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą składać wnioski przez cały rok kalendarzowy. Wnioski rozpatrywane będę w kolejności zgłoszeń na koniec każdego miesiąca, w którym wniosek został złożony. Rodzice zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia zajęć. Do wniosku o przystąpienie do programu Wnioskodawca załącza oryginały (po wykonaniu kopii będą zwracane) przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: 	opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 	opinia psychologiczna lub pedagogiczna lub logopedyczna, 	zaświadczenie lekarskie (specjalisty) ze wskazaniem kierunku usprawniania opóźnień rozwojowych dziecka. Wnioski o objęcie dziecka terapią składane są jednorazowo na cały okres trwania terapii (do momentu jej zakończenia). Zakończeniu terapii nastąpi po oddaniu oceny przez terapeutę (forma pisemna). Terapeuta zgodnie z ustalonym przez Poradnię harmonogramem pracy przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) pisemną informację o miejscu, dniu i godzinie prowadzenia terapii z dzieckiem, którą rodzic przyjmując do wiadomości podpisuje. Informacji na temat zajęć w ramach programu „Za Życiem” udziela Dyrektor Poradni Teresa Jakubiak lub koordynator programu Wiesława Zając w godzinach urzędowania nr telefonu: 32 4561993. Dyrektor PPP w Wodzisławiu Śl.                                        Teresa Jakubiak Druki do pobrania: - wniosek o realizację zajęć terapeutycznych w ramach WOKRO (pdf)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny