Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Działalność zespołów orzekających

Wymagania dotyczące przyjmowania wniosków w Poradni

I. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. Wniosek o wydanie opinii  ze wskazaniem przyczyny.
 2. Załączniki. 

Wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
  i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie  orzeczeń i  opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych(Dz. U. poz.1743).

II. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia ze wskazaniem przyczyny wydania orzeczenia.
 2. Załączniki.

 Wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
  i
  badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio

wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

 1. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie  orzeczeń i  opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych(Dz. U. poz.1743).

III. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia ze wskazaniem przyczyny dla której niezbędne jest wydanie orzeczenia.
 2. Załączniki.

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

W zaświadczeniu lekarz określa:

-przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

-rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie  orzeczeń i  opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w publicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych(Dz. U. poz.1743).

IV. Opinia ws. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 1. Wniosek o wydanie opinii ze wskazaniem celu wydania opinii.
 2. Załącznik.

Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą:

 1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 2. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
 3. w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020r. poz. 1280).

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny