Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pedagodzy

Imię i Nazwisko: Joanna Zielińska

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy doskonalące/certyfikaty:

 • Oligofrenopedagog,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część I;
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część II,  Rodzeństwo bez rywalizacji,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część III, Nastolatek,
 • Trening umiejętności społecznych TUS,

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie:
 • niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • przyczyn zgłaszanych trudności wychowawczych, problemów w funkcjonowaniu społecznym, trudności w nauce wynikających z zaburzeń zachowania,
 • nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń koncentracji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami w zachowaniu,
 •  warsztat edukacyjny dla rodziców mający na celu wsparcie oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem,
 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • rozmowy wychowawcze z rodzicami,
 • terapia indywidualna uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
 1. Profilaktyka:
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące kształtowania w uczniach postawy zgodnej z normami i zasadami szkoły, motywacji, radzenia sobie ze złością,  rozwijania wrażliwości na potrzeby innych.
 1. Wspomaganie szkół i placówek:
 • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach,
 • wspomaganie zespołów wychowawczych w szkołach,
 • warsztat dla Rad Pedagogicznych,
 • obserwacje uczniów,
 • mediacje, interwencje kryzysowe,
 • dyżury wychowawcze dla rodziców.

 

Imię i Nazwisko: Józefa Gielnik

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy/certyfikaty:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie:
  • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,
  • zaburzeń i opóźnień w rozwoju psychomotorycznym,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia pedagogiczna,
  • terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
  • zajęcia grupowe dla rodziców i ich dzieci prowadzone metodą W. sherbone.
 3. Profilaktyka:
  • program psychoedukacyjny,
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli, kształtujące umiejętności prospołeczne.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców na terenie przedszkoli.

 

Imię i nazwisko: Anna Weiss

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy, certyfikaty:

 • diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce (dyskalkulii, dysleksji), kształtowanie nastawienia rozwojowego w motywowaniu (Heroic Imagination Project Zimbardo)
 • Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół (zwłaszcza wieku adolescencji) w zakresie:
  • trudności w nauce o różnej etiologii, diagnoza różnicowa specyficznych           i ogólnych problemów w nauce,
  • niepełnosprawności intelektualnej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem trudności w nauce matematyki,
  • terapia pedagogiczna specyficznych trudności w nauce.
 3. Profilaktyka:
  • Jestem grzeczny, mówię NIE! – program dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach (SP Mszana, SP Lubomia, SP Syrynia, SP Połomia)

 

Imię i Nazwisko: Michalina Kowol

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kurs/ certyfikaty:

 • Oligofrenopedagogika
 • Doradztwo Zawodowe,
 • EEG Biofeedback,
 • Doskonalenie Umiejętności Wychowawczych.

Działalność:

1. Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku od 3 roku życia do ukończenia edukacji przedszkolnej w zakresie:

 • trudności dydaktycznych, w tym odroczenie obowiązku szkolnego,
 • przyspieszenia spełnienia obowiązku szkolnego,
 • spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń i opóźnień rozwojowych,
 • niepełnosprawności: intelektualnej, ruchowej, całościowych zaburzeń rozwojowych, sprzężonych niepełnosprawności.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

 • terapia EEG Biofeedback,
 • zajęcia indywidualne z rodzicami w Poradni związane z wspomaganiem umiejętności wychowawczych.

3. Profilaktyka:

 • prelekcje dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • warsztat dla rodziców- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

4. Wspomaganie szkół i placówek:

 • konsultacje i porady dla wychowawców grup przedszkolnych na terenie placówki związane z rozwiazywaniem problemów wychowawczych,
 • dyżur wychowawczy dla rodziców na terenie placówek- indywidualne porady.

 

Imię i Nazwisko: Barbara Głąb

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej

Kursy/certyfikaty:

 • wczesne wspomaganie i edukacja uczniów z autyzmem,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • oligofrenopedagogika,
 • surdopedagogika.

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie:
  • dysfunkcji rozwojowych, w tym ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej,
  • dojrzałości szkolnej,
  • niepełnosprawności (szczególnie dysfunkcje narządu słuchu i całościowe zaburzenia rozwoju).
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia integracji sensorycznej,
  • wczesne wspomaganie rozwoju.
 3. Profilaktyka:
  • prelekcja dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • warsztaty dla rodziców.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli na terenie przedszkoli,
  • diagnoza przesiewowa dzieci.

 

Imię i Nazwisko: Katarzyna Leśniewska

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy doskonalące/certyfikaty:  

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część I;
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część II,  Rodzeństwo bez rywalizacji,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część III, Nastolatek,
 • Trening umiejętności społecznych TUS,

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie:
 • niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • przyczyn zgłaszanych trudności wychowawczych, problemów w funkcjonowaniu społecznym, trudności w nauce wynikających z zaburzeń zachowania,
 • nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń koncentracji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami w zachowaniu,
 •  warsztat edukacyjny dla rodziców mający na celu wsparcie oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem,
 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • rozmowy wychowawcze z rodzicami,
 • terapia indywidualna uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
 1. Profilaktyka:
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące kształtowania w uczniach postawy zgodnej z normami i zasadami szkoły, motywacji, radzenia sobie ze złością,  rozwijania wrażliwości na potrzeby innych.
 1. Wspomaganie szkół i placówek:
 • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach,
 • wspomaganie zespołów wychowawczych w szkołach,
 • warsztat dla Rad Pedagogicznych,
 • obserwacje uczniów,
 • mediacje, interwencje kryzysowe,
 • dyżury wychowawcze dla rodziców.

 

Imię i Nazwisko: Alicja Krzyżak-Dzierżawa

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy doskonalące /certyfikaty:

 • Tyflopedagogika
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna, Diadnoza  Skreningowego Audiometru Tonalnego.

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół w zakresie:
  • trudności w nauce,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • zaburzeń koncentracji uwagi,
  • niepełnosprawności – uczniowie słabowidzący,
  • niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • niepełnosprawności ruchowej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci słabowidzących.
 3. Profilaktyka:
  • badania przesiewowe klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • diagnoza przesiewowa uczniów klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania

 

Imię i Nazwisko: Judyta Szetlak

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy / certyfikaty:

 • metoda Warnkego,
 • surdopedagogik
 • diagnosta Screeningowego Audiometru Tonalnego,
 •  Trening Umiejętności Społecznych

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych w zakresie:
  • trudności w nauce,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaburzeń słuchu i przetwarzania słuchowego,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia funkcji słuchowych metodą Warnkego,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
 3. Profilaktyka:
  • badania przesiewowe dla uczniów klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno – motorycznych do nauki czytania i wpisania,
  • warsztaty dla uczniów kl. IV-VI
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • koordynowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  • diagnoza przesiewowa uczniów klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno – motorycznych
  • warsztaty dla uczniów klas IV-VI.

 

Imię i Nazwisko: Aleksandra Molenda

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy doskonalące/certyfitkaty:

 • EEG Biofeedback, RSA Biofeedback
 • Studia  Nauk o Rodzinie
 • Terapia pedagogiczna
 • Metoda Warnkego,
 • Diagnosta Screeningowego Audiometru Tonalnego

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych w zakresie:
  • trudności w nauce,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • zaburzeń koncentracji uwagi,
  • niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia RSA Biofeedback,
  • terapia EEG Biofeedback,
  • terapia funkcji słuchowych metodą Warnkego.
 3. Profilaktyka:
  • badania przesiewowe klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • diagnoza przesiewowa uczniów klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania.

 

Imię i Nazwisko: Elżbieta Tomas

Wykształcenie: mgr pedagogiki

Kursy/certyfikaty:

 • Doradztwo zawodowe – w trakcie,
 • Wychowanie do życia w rodzinie,
 •  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Rodzeństwo bez rywalizacji .

Działalność:

 1. Diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie:
 • możliwości edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • ograniczeń zdrowotnych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia,
 • możliwości kształcenia przy OHP oraz pozwolenia na zatrudnienie pracowników młodocianych w ramach praktyk zawodowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 • aktywizacja zawodowa i przygotowanie do decyzji edukacyjnych,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawcówwarsztaty edukacyjne dla rodziców i wychowawców.
 1. Profilaktyka:
 • przygotowanie do wyboru zawodu i kierunku kształcenia-prelekcja dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,
 • przygotowanie do decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów klas kończących liceum ogólnokształcące i technikum – prelekcja,
 • psychoedukacja i wsparcie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • psychoedukacja w zakresie wspierania dziecka w wyborze dalszej ścieżki kształcenia -prelekcja dla rodziców uczniów klas VIII,
 • dyżur doradczy dla uczniów i rodziców.
 1. Wspomaganie szkół i placówek:
 • konsultacje i porady dla nauczycieli, pedagogów oraz doradców zawodowych na terenie szkół - wizyty w placówkach,
 • współpraca z doradcami zawodowymi, pedagogami szkolnymi i wychowawcami w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,
 • współpraca min. z Powiatowym Urzędem Pracy, Cechem Rzemiosł oraz Szkolnym Ośrodkiem Kariery- wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć.

 

Imię i Nazwisko: Katarzyna Solis

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny