Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Psychologowie

Imię i Nazwisko: Agnieszka Wujka-Gierałtowska

Wykształcenie: mgr psychologii

Kursy / certyfikaty:

 • Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • Podstawy psychoterapii oraz liczne szkolenia z zakresu psychoterapii   w Polskim Instytucie Ericksonowskim

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów szkół w zakresie:
  • trudności w nauce
  • zaburzeń emocjonalnych
  • niepełnosprawności
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodziców
  • interwencja kryzysowa
  • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi i lękowymi,
  • pomoc psychologiczna dla rodziców uczniów objętych terapią (wsparcie, poradnictwo, psychoedukacja),
 3. Profilaktyka:
  • doradztwo psychologiczne nastawione na odkrywanie psychicznych zasobów oraz kształtowanie zachowań służących zdrowiu.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach.

 

Imię i Nazwisko: Katarzyna Pytlarczyk

Wykształcenie: mgr psychologii

Kursy/certyfikaty:

 • animacja społeczno – kulturalna,
 • oligofrenopedagogika,
 • trening zastępowania agresji Amity ART .

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie:
  • trudności rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych,
  • zaburzeń i opóźnień w rozwoju psychomotorycznym,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia psychologiczna,
  • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • porady indywidualne dla rodziców.
 3. Profilaktyka:
  • program psychoedukacyjny,
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli, kształtujące umiejętności prospołeczne.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców na terenie przedszkoli.

Imię i nazwisko: Aleksandra Szuścik

Wykształcenie: mgr psychologii,

Kursy/certyfikaty:

 • szkolenia z zakresu: psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • logopedia.

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie:
  • zaburzeń emocjonalnych i wychowawczych,
  • zaburzeń i opóźnień w rozwoju psychomotorycznym,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia psychologiczna,
  • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • porady indywidualne dla rodziców.
 3. Profilaktyka:
  • konsultacje dla nauczycieli,
  • doradztwo edukacyjno – wychowawcze dla rodziców.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli na terenie przedszkoli,
  • dyżur wychowawczy – indywidualne porady dla rodziców na terenie przedszkola.

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Grzelak–Tkocz

Wykształcenie: mgr psychologii, mgr pedagogiki

Kursy doskonalące/certyfikaty:

 • całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • terapia rodzin – cykl szkoleniowy w Polskim Instytucie Ericksonowskim

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie:
  • niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji,
  • niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • trudności  nauce,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • zaburzeń koncentracji uwagi.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • pomoc psychologiczna dla rodziców uczniów objętych terapią (wsparcie, poradnictwo, psychoedukacja),
  • terapia rodzin.
 3. Profilaktyka:
  • badania przesiewowe klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych.
  • diagnoza przesiewowa uczniów klas I szkół podstawowych pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania.

 

Imię i Nazwisko: Tatiana Paszenda-Królik

Wykształcenie: mgr psychologii.

Kursy doskonalące/certyfikaty:

 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

Działalność:

Diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych od klasy V i młodzieży:

 • zdolności intelektualnych,
 • uzdolnień wielorakich,
 • zdolności językowych,
 • trudności w uczeniu się.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • indywidualne zajęcia (analiza osiągnięć) z uczniem zdolnym (porady, omówienia, konsultacje)
 • indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zdolnych- (analiza osiągnięć, porada, działalność informacyjno-edukacyjna w obszarze tematyki zdolności.

Profilaktyka:

 • dla uczniów: warsztaty psychoedukacyjne rozwijające postawę twórczą,
 • dla rodziców: działalność informacyjno-szkoleniowa (edukacyjna).

Wspomaganie szkół i placówek :

 • wspieranie nauczycieli w diagnozowaniu zdolności uczniów,
 • udział w Zespole Konsultacyjnym Uczniów Zdolnych objętych indywidualnym tokiem  i programem nauki,
 • konsultacje z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym,
 • porady, omówienia.

 

Imię i Nazwisko:  Alina Baron - Matuszczyk

Wykształcenie: mgr psychologii, specjalność psychologia rozwojowa i wychowawcza

Kursy/ certyfikaty:

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem.

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie:
  • trudności rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych,
  • zaburzeń i opóźnień w rozwoju psychomotorycznym,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 • terapia dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi,
 • porady indywidualne dla rodziców.
 1. Profilaktyka: 
 • warsztaty dla rodziców i nauczycieli, kształtujące umiejętności prospołeczne.
 1. Wspomaganie szkół i placówek:
 • konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców na terenie przedszkoli.
 • wizyty w placówkach, obserwacje diagnostyczne dzieci, konsultacje z rodzicami.

 

Imię i nazwisko: Izabella Janikowska

Wykształcenie: mgr psychologii

Kursy doskonalące/certyfikaty:

 • Psychokorekcja zaburzeń zachowania i emocji dzieci i młodzieży.
 • Całościowy cykl szkoleń Terapii rodzin w Polskim Instytucie Eriksonowskim,
 • Studium podstawy psychoterapii,
 • Trening umiejętności społecznych TUS,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I; Rodzeństwo bez rywalizacji- cz. II, Nastolatek-  cz. III.

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:
  • nadpobudliwości psychoruchowej w tym ADHD, ADD, Zespołu hiperkinetycznego,
  • zaburzeń zachowania i emocji,
  • zaburzeń nastroju,
  • niepełnosprawności uczniów.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji,
  • terapia rodzin,
  • interwencja kryzysowa.
 3. Profilaktyka:
  • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII,
  • prelekcje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych,
  • warsztaty edukacyjne dla rodziców: Szkoła dla rodziców i wychowawców
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • konsultacje i porady dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach,
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkół.

 

Imię i NazwiskoKatarzyna Brzezinka

Wykształcenie: mgr psychologii

Kursy doskonalące/certyfikaty:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część I;
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część II,  Rodzeństwo bez rywalizacji,
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – część III, Nastolatek,
 • Trening umiejętności społecznych TUS,
 • Studium Psychoterapii Krótkoterminowej.

Działalność

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie:
 • niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • przyczyn zgłaszanych trudności wychowawczych, problemów w funkcjonowaniu społecznym, trudności w nauce wynikających z zaburzeń zachowania,
 • nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń koncentracji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami w zachowaniu,
 • warsztat edukacyjny dla rodziców mający na celu wsparcie oraz nabywanie  i doskonalenie umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem,
 • trening umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • rozmowy wychowawcze z rodzicami,
 • terapia indywidualna uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
 1. Profilaktyka:
 • Warsztaty dla uczniów dotyczące kształtowania w uczniach postawy zgodnej z normami i zasadami szkoły, motywacji, radzenia sobie ze złością,  rozwijania wrażliwości na potrzeby innych.
 1. Wspomaganie szkół i placówek:
 • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na terenie szkół  - wizyty w placówkach,
 • wspomaganie zespołów wychowawczych w szkołach,
 • warsztat dla Rad Pedagogicznych,
 • obserwacje uczniów,
 • mediacje, interwencje kryzysowe,
 • dyżury wychowawcze dla rodziców.

 

Imię i nazwisko: Izabela Kohut

Wykształcenie: mgr psychologii

Kursy doskonalące/certyfikaty: diagnoza i terapia integracji sensorycznej, metoda Warnkego, TUS

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w zakresie:
  • dysfunkcji rozwojowych - w tym ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej,
  • trudności w nauce,
  • zaburzeń koncentracji uwagi,
  • niepełnosprawności.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia integracji sensorycznej,
  • wczesne wspomaganie rozwoju.
 3. Profilaktyka:
  • prelekcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
  • warsztaty dla nauczycieli,
  • warsztaty dla rodziców.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • diagnoza przesiewowa uczniów klas I szkół podstawowych,  pod kątem dojrzałości funkcji percepcyjno-motorycznych do nauki czytania i pisania,
  • pełnienie funkcji koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, konsultacje i porady dla nauczycieli na terenie szkół  - wizyty w placówkach.

 

Imię i Nazwisko: Zuzanna Nowak- Szeja

Wykształcenie: mgr psychologii, mgr dietetyki

Kursy/ certyfikaty:

 • psychoterapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży.
 • szkolenie w terapii poznawczo- behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży;
 • trening umiejętności społecznych (TUS)- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Działalność:

 1. Diagnoza psychologiczna uczniów szkół/przedszkoli w zakresie:
  • trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym dziecka, trudności wychowawczych,
  • zaburzeń i opóźnień rozwojowych,
  • zaburzeń zachowania i emocji,
  • całościowych zaburzeń rozwoju.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • terapia psychologiczna dzieci przejawiających trudności emocjonalne
   i wychowawcze,
  • zajęcia indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Profilaktyka:
  • warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące tematykę radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 4. Wspomaganie szkół i placówek:
  • konsultacje i porady dla nauczycieli i pedagogów na terenie przedszkoli - wizyty w placówkach.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny